LinkedIn Twitter FB Instagram

Algemene en juridische informatie

Bijgewerkt op 3 december 2018

afdruk

bedrijf:

De website www.bird-office.com wordt beheerd door het bedrijf BIRD OFFICE - société par actions simplifiée met kapitaal van 20.368,40 euro ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés van PARIJS onder het nummer 799 306 253 en met maatschappelijke zetel in de rue Saint Honoré 277 in PARIJS (75008).

Contactgegevens: +33 1 86 76 10 87 en contact@bird-office.com
Btw-nummer: FR 07 799306253
Publicatiedirecteur: De heer Arnaud Katz

accommodatie:

Microsoft France
30 quai du président Roosevelt
92130 Issy Les Moulineaux
France

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

verantwoordelijkheden :

De aansprakelijkheid van de Bird Office bedrijf kan niet direct of indirect worden vastgehouden in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook:
- In het geval van de website stilgelegd voor onderhoud of door het gedrag van de leden van de website;
- Bij ontoegankelijkheid en / of bij onmogelijkheid de website door elk lid van de website;
- In geval van schade aan de apparatuur, verlies van gegevens, van welke vorm dan ook, terwijl deze is aangesloten op de website;

Bird Office bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computer apparatuur worden gehouden als gevolg van de verspreiding van een virus of andere infectie van de computer.

Als lid van de website, is het uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door virussen circuleren op internet nemen.

In geen geval de Bird Office onderneming, haar werknemers, haar agenten, leveranciers of derden op de website vermeld, zijn aansprakelijk voor claims met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid, strafrechtelijke verantwoordelijkheid of andere claims, voor alle directe of indirecte schade, incidenten en accessoires van welke natuur of voor enige schade, in het bijzonder van financiële of commerciële aard, als gevolg van het gebruik van haar website of verkregen van haar website.

De inhoud van de site - Intellectuele eigendom:

Alle informatie op de website, dat is om alle lijnen van de codering, de algemene structuur, de graphics en alle uitgezonden inhoud (foto's, foto's, teksten etc.) worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving te zeggen.

Zo hebben de leden ten strengste verboden te reproduceren, uit te zenden of de overdracht van de gegevens, de inhoud en / of informatie van de website waarnaar ze kunnen de toegang met alle middelen te hebben, om het voordeel van een derde partij op enigerlei wijze, gratis of onderworpen aan betaling, ongeacht hun relatie met de derde partij.

Elke voorstelling, reproductie, ofwel gedeeltelijk of volledig van de website en de inhoud daarvan, ongeacht de werkwijze, in welke hoedanigheid dan ook door een lidstaat daarom is verboden en illegale handelingen kunnen vormen, kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen die betrokken waren betrokken.

Afgezien van het gebruiksrecht als vastgelegd voor het gebruik van de dienst, alle beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van de intellectuele eigendom code en internationale wetten toe te passen.

Op elk moment en in ieder geval, niemand kan een hyperlink naar de website http://www.bird-office.com of voor één van haar sub¬sites, gelinkte websites, of voor één van de componenten te maken zonder eerst te vragen de machtiging aan de beheerder. Eventuele schade die de website http://www.bird-office.com, zijn sub¬sites, gekoppelde websites, de redacteur en / of gastheer geleden als gevolg van de oprichting van een dergelijk verband buiten de hierboven genoemde voorwaarden kan leiden tot vervolging en schadeclaims.

De reproductie van enig deel van de website of de presentatie op de websites van elementen van de website 'Framing', 'in line linking' of verwante wordt verboden. De verkregen in overeenstemming met de vergunningsvoorwaarden hierboven uiteengezet om een hyperlink niet mogelijk vast te stellen op welke manier, om te suggereren het verzenden van een pre¬written bericht naar een e-mailadres dat is gekoppeld aan de website of het opzetten van een systeem voor het verzenden van grote hoeveelheden berichten ongeacht de aard.

Computer Protection Act:

De informatie die op de website wordt gevraagd, is nodig om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, en te bepalen welke zaal uw bedrijf nodig heeft of om u te helpen uw zaal te huren. Die informatie is uitsluitend bestemd voor het bedrijf Bird Office, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Wij kunnen u onze diensten helaas niet aanbieden als u niet alle velden invult die nodig zijn om ons te contacteren en de gezochte of voorgestelde zaal te omschrijven. Overeenkomstig ons algemene beleid inzake persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang waarmee u op elk moment toegang kunt krijgen tot de aard van de gegevens die u betreffen, kunt vragen om ze te wijzigen of te verwijderen. Dat recht kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@bird-office.com of via het contactformulier van de Data Protection Officer van Bird Office dat u kunt downloaden via de website www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien u ons een vraag stelt, aanvaardt u dat wij uw gegevens bewaren om u te kunnen antwoorden of u te informeren over onze nieuwigheden. U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze newsletters of vragen om onze nieuwigheden niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar contact@bird-office.com.

Algemene voorwaarden

preambule

Het gebruik van de Bird Office diensten, het lidmaatshap aannemen en de reservering van een werkplek houden in ieder geval een onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden en wettelijke voormeldingen.
Bird Office kan op elk moment haar algemene voorwaarden wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De leden dienen dus zelf regelmatig de huidige algemene voorwaarden te verifiëren en het gebruik van de website te stoppen indien zij het niet meer eens zijn met de voorwaarden.
Wijzigingen [van de voorwaarden] hebben geen invloed op reeds bevestigde of uitgevoerde opdrachten.

Artikel 1: Algemene Gegevens

In het kader van zijn activiteit, verzamelt BIRD OFFICE persoonsgegevens.

BIRD OFFICE verzamelt de namen, voornamen, e-mailadressen van de vertegenwoordigers van zijn klanten en leveranciers of van personen die BIRD OFFICE hebben gecontacteerd via zijn website of via elk ander kanaal. BIRD OFFICE verzamelt ook de gegevens van de personen die een boekingsaanvraag indienen, alsook de datum en de plaats van de geboekte zaal en het aantal personen dat aan de vergadering zou kunnen deelnemen.

De verwerking van die gegevens is noodzakelijk om de diensten vermeld in deze Algemene Voorwaarden te kunnen leveren.

In voorkomend geval kan BIRD OFFICE ook voor specifieke doeleinden en na dit aan de gebruiker te hebben gemeld, telefoongesprekken opnemen om de kwaliteit van de voorgestelde diensten te verbeteren en zich ervan te vergewissen dat de gegeven antwoorden voldoen aan de specifieke verwachtingen van de klanten.

Alleen het personeel van BIRD OFFICE dat instaat voor marketing en kwaliteit krijgt toegang tot deze opnames.

De eventuele opnames van de gesprekken worden gedurende maximaal 6 maanden vanaf de opnamedatum bewaard.

Met uitzondering van de opnamegegevens, worden de gegevens bewaard zolang het Account van de klant of van de leverancier actief is en gedurende 3 maanden vanaf de afsluitingsdatum.

De gegevens worden vervolgens gearchiveerd en kunnen enkel opnieuw worden opgeroepen in het kader van een geschil, tijdens de periode tot de wettelijke verjaring.

Iedere betrokken persoon beschikt over een recht op toegang, wijziging, verbetering, verwijdering en, in voorkomend geval, overdracht van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en overeenkomstig de communautaire regelgeving.

Bij moeilijkheden in verband met het beheer van zijn/haar persoonsgegevens, heeft iedere betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij elke andere bevoegde controleautoriteit.

Het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering vermeld in de vorige paragraaf kan worden uitgeoefend bij de klantendienst op volgend adres: contact@bird-office.com of via het contactformulier van de Data Protection Officer van Bird Office dat u kunt downloaden via de website www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien de betrokken persoon inhoud heeft gedeeld op een sociaal netwerk, een applicatie of een derde website, is BIRD OFFICE niet meer aansprakelijk voor de uitvoering van het recht op verwijdering op deze websites. De betrokken persoon dient zich te richten tot de uitgevers van de applicaties via dewelke hij/zij de inhoud heeft gedeeld om zijn/haar recht op verwijdering uit te oefenen.

Wanneer er op onze website wordt gesurft, kunnen er automatisch cookies worden geïnstalleerd op de navigatiesoftware. De cookies identificeren de bezoeker niet maar dienen om informatie over zijn/haar surfgedrag op te slaan. Via de instellingen van uw browser kunt u de cookies eventueel weigeren volgens de procedure beschreven in het tabblad ’Internetopties’ van uw browser.

Artikel 2: Identiteit

Bird Office.com is een dienst van het bedrijf Bird Office 277, rue Saint Honoré in Parijs (75008) R.C.S. Parijs 799 306 253, N° BTW : FR07 799 306 253.

Artikel 3: Inhoud van Bird Office diensten

Bird Office is een platform van bemiddeling tussen partners die werkplekken ter beschikking stellen (opleidingszalen, conferentie-of vergaderzalen) en gebruikers die op zoek zijn naar beschikbare werkruimtes voor hun professionele activiteiten.
Bird Office is eveneens bemiddelaar voor de catering diensten (ontbijt, lunch, pauzes en cocktails) tussen de gebruikers en de partners, die leden zijn.

Bird Office handelt in haar hoedanigheid van leverancier van de catering service voor een lid dat deze dienstverlening wenst gedurende de ingehuurde diensten.

Bird Office doet beroep op een externe dienstverlener voor dergelijke diensten.

Artikel 4: Lid van Bird Office diensten worden

U hoeft geen persoonlijke account te hebben om op de site van Bird Office te kunnen surfen.
U moet wel een account aanmaken om te kunnen reserveren of om een werkplek te verhuren.

Artikel 4.1 Algemene Procedure om lid van Bird Office te worden
Elke natuurlijke of morale persoon die binnen een beroepsactiviteit (bedrijf of individuele zaak) handelt en elke vereneging die in samenhang met haar verenigingsactiviteit opereert kan een lid van het Bird Office service worden.
De inschrijving kan op de website van Bird Office gedaan worden: https://www.bird-office.com/

Artikel 4.2: Verschillende categorieën van het lidmaatshap
De leden kunnen gebruikers of partners zijn.

Artikel 4.2.1 Gebruiker
Iemand wordt tot gebruiker benoemd als hij gebruik maakt van de Bird Office diensten door een werkplek te reserveren die bij een partner behoort.

Artikel 4.2.2 : Partner Leden
De partners zijn de leden die één of meerdere werkplek(ken) ter beschikking stellen voor de gebruikers, ongeacht hun activiteit, hotels, zakencentra, etc. :
Het geven van de volgende informatie is verplicht om een partner te kunnen worden:
- Naam van de vennootschap
- Postadres van de zetel
- Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
- Intracommunautair BTW nummer

Artikel 4.3 Opzeggen
Eén lid kan zijn account eenvoudig opzeggen door zich persoonlijk in te loggen.
Bird Office kan eveneens op elk moment eenzijdig een account sluiten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, als het lid niet essentiële onderdelen van de onderhavige voorwaarden respecteert.
De sluiting van dit account heeft tot gevolg dat de persoonlijke gegevens volledig door Bird Office worden verwijderd.

Artikel 5: Het Publiceren van een advertentie

Artikel 5.1 : Inhoud van de advertenties
De partner geeft alle benodigde informatie eigen aan de werkplek in de advertentie aan: beschrijving van de plek, adres, beschikbaarheid. Hij waarborgt de juistheid van de vermelde informatie.
De partner kan fotografieën toevoegen als ilustraties van de advertentie die online zal worden geplaatst.

Artikel 5.2 : Het online plaatsen van de advertenties
Het online plaatsen van een advertentie wordt via een aanvraagsformulier gedaan op de site http://www.bird-office.com. De advertentie wordt als ‘aangevraagd’ beschouwd als de lid het eenmaal op de site van Bird Office heeft bevestigd. De annonce zal daarna opgenomen worden en gepubliceerd.

Artikel 5.3: Controle van de advertenties
Bird Office behoudt zich het recht voor om de advertenties te controleren en de kwaliteit van hun inhoud te verbeteren.
Bird Office kan ieder geval eenzijdigs beslissen om één of meerdere fotografieën toe te voegen die tijdens een visite van de werkplek door de afdeling gemaakt zijn.

Artikel 5.4 Inhoud en controle van de reviews
De reviews mogen de omgangsvormen en de openbare orde niet negatief beïnvloeden en nooit dreigend zijn tegen een derde.
Bird Office behoudt zich het recht voor om de ingediende reviews te controleren om zich ervan te verzekeren dat deze conform zijn aan de bovenstaande vermelding.

Artikel 6: Modaliteiten voor de reservering van een werkplek

Bird Office handelt in de hoedanigheid van bemiddelaar tussen een gebruiker en een partner.
Bird Office vertegenwoordigt de partner voor het opmaken van de facturen. Bird Office is bevoegd om facturen op te maken en te verzenden aan zowel gebruikers als partners.
Alle facturen zijn zichtbaar in de persoonlijke account van de leden.

De reservering wordt geldig als een gebruiker de terbeschikkingstelling van de werkplek bevestigt.
De bevestiging van het aanbod veroorzaakt de conclusie van een contract voor een tijdelijke terbeshikkingstelling.
De partner kan er echter voor kiezen om de reserveringen die gemaakt worden zelf te willen bevestigen en dit zal het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de reservering uitstellen.

In geval u niet onderworpen bent BTW, verzoek ik u contact met ons op te nemen via contact@bird-office.com.
Wij hebben in dat geval een certificaat of een verklaring van niet-onderworpenheid aan BTW.

Artikel 7: De prijs van het ter beschikkingstellen

De prijs wordt vrijuit door de partner vastgesteld. Bird Office stelt echter een richtprijs voor aan de partners.
De prijs wordt van wordt is van tevoren vastgesteld voor een uur, een halve dag en een hele dag.
De prijs van de huur van een werkplek op de site van Bird Office kan in geen enkel geval hoger zijn dan de officiële prijs dat aangeboden wordt door de partner.

Artikel 7.1 Betaalwijze
De betaling kan via bankkaart, automatische incasso of bankoverschrijving.

Artikel 7.2 Betalingstermijn
Artikel 7.2.1 Betalingstermijn bij de reservering van een werkplek
De betaling wordt uitgevoerd tijdens de reservering en afschrijving vindt plaats 216 uur (9 volle dagen ) vóór de te verlenen diensten.
Betalingen die 10 dagen vóór de datum van te verlenen dienstprestatie plaatsvinden, worden in hun totaliteit afgeschreven, bij alle betaalwijzen. Betalingen die na de 14 dagen voor de te verlenen dienstprestatie plaatsvinden is alleen een betaling per bankkaart mogelijk.

Voor wat betalingen betreft die meer dan 10 dagen vóór de datum van te verlenen dienstprestatie plaatsvinden:

Voor betalingen meer dan 10 dagen uitgesloten voor de datum van voltooiing van de dienst:

Bij betaling met creditcard wordt het totale bedrag in rekening gebracht voor bedragen lager dan EUR 300 exclusief belastingen. Voor bedragen boven 300 EUR exclusief belastingen wordt een aanbetaling van 20% onmiddellijk bij de boeking in mindering gebracht, het saldo wordt binnen maximaal 10 dagen voor de eerste dag van de reservering afgehaald.

Bij betaling via overschrijving wordt het totaalbedrag opgehaald voor bedragen onder 1000 EUR exclusief belastingen.Voor bedragen boven 1.000 euro exclusief taksen dient onmiddellijk bij de boeking een voorschot van 20% te worden gestort. Het saldo dient te worden betaald binnen maximaal 10 dagen voor de eerste dag van de prestatie. Indien wij het voorschot niet ontvangen binnen 4 dagen na de boekingsdatum, wordt de boeking automatisch geannuleerd. Bird Office behoudt zich eveneens het recht voor om de boekingen te annuleren indien het volledige verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn werd betaald.

Bij een betaling via bankheffing wordt het volledige bedrag betaald voor de bedragen onder 1.000 euro exclusief taksen. Voor bedragen boven 1.000 euro exclusief taksen wordt onmiddellijk bij de boeking een voorschot van 20% afgehouden. Het saldo zal 15 dagen voor de eerste dag van de prestatie worden afgehouden.Daarnaast zijn heffingen alleen mogelijk voor bedragen van minimaal EUR 300 exclusief belastingen.

Een commissie van 30 % zal afgenomen worden op het totale bedrag excl. BTW. Het saldo zal in de maand volgend op de reservering op de bankrekening van het Partner-lid gestort worden.

Het is strikt verboden om te frauderen met betrekking tot de commissie waar Bird Office recht op heeft.

Artikel 7.2.2: Betalingswijze voor een reservering van een catering service die door de Partner verleend wordt.
De betalingen moeten absoluut 96 uur (4 volle dagen) vóór de uitvoering van de diensten/dienstprestatie.

Artikel 7.2.3 Betalingswijze voor een reservering van een catering service die door een externe partner verleend wordt
De betalingswijzen zijn verschillend per externe partner en deze zullen tijdens het reserveren vermeld worden.

Artikel 8: Betalingsvertraging

In geval te late betaling (geheel of gedeeltelijk) door de fout van de gebruiker, zal deze een vertragingsboete aan de vennootschap af moeten dragen, ter hoogte van driemaal de wettelijke rente bepaald door de Europese Centrale Bank. (Art. L441-6 van de Franse Handelswetboek).

Het rentetarief dat wordt toegepast, is het wettelijke tarief dat geldt op de dag van de uitvoering van de dienstprestatie. De boete wordt berekend over het totale saldo incl. BTW en geldt vanaf de vervaldag van de factuur zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Een forfaitaire uitkering van veertig (40) euros voor zullen als incassokosten worden gevraagd in geval van een verlet.

De overtreding van de betalingstermijn kan voor de gebruiker een administratieve geldboete tot gevolg hebben die tot 2 000 000 € kan oplopen.

Artikel 9: De beëindigingsclausule

Bird Office behoudt zich het recht voor om reserveringen van een werkplekken te annuleren, indien de betalingen niet plaatsvinden binnen de daarvoor geldende termijn.

Gebruikers kunnen in geen geval beroep doen op uitvoering van de diensten, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: Annulatie- en wijzigingsvoorwaarden

Artikel 10.1 : Anuleringsvoorwaarden voor de partners
Eenmaal de reservering geaccepteerd zal de partner het bedrag van de commissie moeten afdragen als hij die annuleert.

Artikel 10.2 : Annuleringsvoorwaarden voor de klanten
De annuleringsvoorwaarden vermeld in de artikelen 10.2.1 en 10.2.2 kunnen verschillen naargelang de partnerkamers. Deze worden vermeld op de website van de website.

Artikel 10.2.1: Voorwaarden van de annulering of wijziging van de reserveringen van een werkplek
De annuleringsvoorwaarden zijn strict: Terugbetaling indien 2016 uur (9 volle dagen) voor de datum waarop de dienstverlening plaatsvindt (buiten vergoeding van bankkosten en administratieve kosten van 20% van het excl. BTW bedrag van de dienstverlening en minimum 20€ excl. BTW). De annulering kan via een mail aan het volgende adres: contact@bird-office.com.
Een annulering wordt bevestigd door een terugkeer per mail van Bird Office.

Elke aanvraag tot wijziging van de boeking is kosteloos en kan tot 216 uur (9 dagen) voor het begin van de uitvoering van de dienstverlening.
De aanvraag tot wijziging moet schriftelijk worden overgemaakt op het adres contact@bird-office.com en wordt per kerende via e-mail door Bird Office bevestigd.

Artikel 10.2.2 : Annuleringsvoorwaarden voor reserveringen van de catering service die door een Partner-lid verleend wordt
Reserveringen kunnen worden geannuleerd en betalingen worden gerestitueerd als deze annulering 72 uur (drie volle dagen) vóór het plaatsvinden van de dienstverlening/evenement is vermeld.

Artikel 10.2.3 : Annuleringsvoorwaarden voor een reservering va de catering service die door een externe partner verleend wordt.
De regels zijn verschillend per externe partner en zullen tijdens het reserveren vermeld worden.

Artikel 11: De overmacht

Bird Office kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien één van haar verplichtingen, vermeld in de algemene voorwaarden, niet kan worden uitgevoerd of vertraagd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke externe oorzaak/gebeurtenis welke niet voorkomen kan worden en onvoorspelbaar is.

Evenementen zoals stakingen, lock-outs, branden, overstromingen, volksopstanden, gebrek aan brandstoffen, energie of materialen worden als gevallen van overmacht beschouwd, zelfs indien ze maar gedeeltelijk de oorzaak zijn en om welke reden ze dan ook worden veroorzaakt.

Artikel 12: Verantwoordelijkheid

De leden zijn op de hoogte van overgangstaak dat Bird Office speelt die de gebruiker en de partner in contact brengt.
Bird Office kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de conditie waarop de partners de werkplek ter beschikking stellen. De partner is als enige verantwoordelijk voor de beschrijving van de werkplek dat aangeboden wordt.
De partner moet ingevolge hiervan de juistheid, de betrouwbaarheid en de getrouwheid van de informatie die de advertentie betreft zodra het online is verifiëren. Hij moet het regelmatig actualiseren en Bird Office informeren zodra een onjuistheid in verband met wat aangekondigd staat niet conform is met de informatie die in de advertentie leesbaar is.

De Leden zijn als zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun account. Bird Office kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade door verlies of diefstal van de accountnamen of paswoorden, en ook niet voor de hacking hiervan.
De Leden verklaren zich bereid om nooit hun paswoord of gebruikersnaam aan een derde te geven en om maatregelen te nemen die de aanvoer van enige diefstal, verlies of hacking voorkomen.
Als een activiteit op hun persoonlijke account verdacht lijkt, moeten de Leden onmiddellijk Bird Office waarschuwen en al het mogelijke doen om een eind maken aan deze activiteiten.

Artikel 13: Verzekeringen

Overeenkomstig de geldende regelgeving moeten de partnerleden hun eigendom afdoende verzekeren en / of hebben verzekerd en de verzekeringsdekking van de werkruimte in de voorlopige voorziening handhaven

Voorts biedt Bird Office verzekering in samenwerking met AXA, die automatisch alle gebruikers van de dienst omvat.

Artikel 14: Intellectuele Eigendom van de leden

De partners erkennen de gebruiksrechten te bezitten, die nodig zijn voor het online uitgeven van de gehele inhoud van de gepubliceerde website.
De partners zijn als enigen eigenaar van de inhoudsrechten dat ze online op de site http://www.bird-office.com wensen te publiceren, met name geestige werken, zoals muzikale werken, films, vidéos, illustraties, fotografieën en andere teksten.

Publiceer de bijbehorende bestanden geeft Bird Office een non¬exclusive licentie te gebruiken, uit te voeren, te reproduceren, aan het publiek mee van bird¬office.com website via een elektronisch communicatienetwerk bekend of in de toekomst (internet, telefonie mobiele 2G, 3G, 4G, ADSL TV, enz.), verspreiden en zelfs de bijbehorende inhoud op een bepaalde manier te wijzigen, in het laatste geval om te reageren op de behoeften en de technische beperkingen met betrekking tot de Bird Office service met name wanneer het om de digitale compressie van video-bestanden te maken, en muziek of formating dergelijke inhoud en dat deze licentie is beperkt tot de benodigde applicaties alleen de Bird Office service, zolang de inhoud beschikbaar is en naar eigen wil van de gebruiker zal worden afgezien van een andere externe website bird¬office.com tenzij uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de laatste.

De bijhorende files publiceren geeft Bird Office een niet-exclusieve licentie

Artikel 15: Persoonlijke gegevens

Bird Office behoudt zich het recht voor om op naam gestelde informatie en persoonlijke gegevens die de leden betreffen in te zamelen. Deze zijn nodig voor het beheer van de opdrachten en het opstellen van de facturen. De gegevens van de gebruikers zullen aan de partner doorgestuurd worden als een resevering bevestigd en effectief wordt, zodat de dienstverlening uitgevoerd kan worden.

Artikel 16 : Toepasselijk recht en bevoegheidsbeding

Deze huidige algemene voorwaarden zijn aan de Franse rechten voorgelegd. Elk conflict met betrekking tot hun interpretatie en hun uitvoering en elk conflict dat tussen Bird Office en één deelnemer plaatsvindt zal volgens het decreet van 11 maart 2015 (Decreet n° 2015-282 van 11 maart 2015 met betrekking tot de vereenvoudiging van de burgerrechtelijke vervolging van electronische communicatie en de minnelijke oplossing van onenigheid) minnelijk opgelost moeten worden voordat deze voor de bevoegde rechter gebracht wordt, dat wil zeggen het Tribunal de Commerce de Paris (Handelsrechtbank te Parijs).


Vertrouwelijkheidscharter

In het kader van zijn activiteit, verzamelt BIRD OFFICE persoonsgegevens.

De gegevens worden door Bird Office verzameld, opgeslagen en bewaard overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BIRD OFFICE verzamelt de namen, voornamen, e-mailadressen van de vertegenwoordigers van zijn klanten en leveranciers of van personen die BIRD OFFICE hebben gecontacteerd via zijn website of via elk ander kanaal. BIRD OFFICE verzamelt ook de gegevens van de personen die een boekingsaanvraag indienen, alsook de datum en de plaats van de geboekte zaal en het aantal personen dat aan de vergadering zou kunnen deelnemen.

De verwerking van die gegevens is noodzakelijk om de diensten vermeld in de Algemene Voorwaarden te kunnen leveren.

In voorkomend geval kan BIRD OFFICE ook voor specifieke doeleinden en na dit aan de gebruiker te hebben gemeld, telefoongesprekken opnemen om de kwaliteit van de voorgestelde diensten te verbeteren en zich ervan te vergewissen dat de gegeven antwoorden voldoen aan de specifieke verwachtingen van de klanten.

Bird Office treedt eveneens op als verwerker volgens artikel 4 van de Europese Verordening Gegevensbescherming, wanneer het gaat om de verzameling van gegevens betreffende de werknemers van zijn klanten.

De klant blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn werknemers, alsook voor de verwerkingen die worden uitgevoerd voor statistische doeleinden die toegankelijk zijn via de portaalsite die door Bird Office wordt beheerd.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de levering van de door Bird Office aangeboden diensten.

De gegevens worden vervolgens gearchiveerd en kunnen enkel opnieuw worden opgeroepen in het kader van een geschil, tijdens de periode tot de wettelijke verjaring.

Iedere betrokken persoon beschikt over een recht op toegang, wijziging, verbetering, verwijdering en, in voorkomend geval, overdracht van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en overeenkomstig de communautaire regelgeving.

Bij moeilijkheden in verband met het beheer van zijn/haar persoonsgegevens, heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij elke andere bevoegde controleautoriteit.

Het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering vermeld in de vorige paragraaf kan worden uitgeoefend bij de klantendienst op volgend adres: contact@bird-office.com. Bird Office benoemde bovendien het bedrijf VIRTUAL PRO tot externe Data Protection Officer. Bij eventuele vragen kunt u de website van onze DPO raadplegen: www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien de aanvraag tot toegang, wijziging, verbetering of verwijdering aan Bird Office wordt gericht in zijn hoedanigheid van verwerker van de gegevens die werden verzameld door een klant van Bird Office, past Bird Office de door de klant voorziene modaliteiten toe, onder voorbehoud dat deze overeenstemmen met de toepasselijke wetgeving en hun voorafgaande melding.

Bij moeilijkheden in verband met het beheer van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij elke andere bevoegde controleautoriteit.

Cookies
Wanneer u op onze website surft, kunnen er automatisch cookies worden geïnstalleerd op uw navigatiesoftware of op uw terminal. De cookies identificeren de bezoeker niet maar dienen om informatie over zijn/haar surfgedrag op de website van Bird Office op te slaan.

Welke cookies kunnen worden geïnstalleerd wanneer u onze website bezoekt?
De cookies die kunnen worden geïnstalleerd op uw browser wanneer u de website van Bird Office bezoekt, dienen voornamelijk om het bereik te meten, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en het surfgedrag van de bezoekers te bepalen.

Hoe lang blijven cookies bewaard?
Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser op het ogenblik dat u een website bezoekt. Zodra u de website verlaat, worden de sessiecookies verwijderd.

De bestanden van permanente cookies blijven in de submap van uw browser staan en worden opnieuw geactiveerd zodra u de website raadpleegt die deze specifieke cookies heeft aangemaakt. Permanente cookies blijven in de submap van de browser staan voor de periode die werd bepaald in het cookiebestand.

Doorgaans bedraagt de geldigheidsduur van een cookie maximaal 13 maanden.

Kan ik de opslag van cookies op mijn computer weigeren?
U bent niet verplicht om de opslag van cookies op uw terminal te aanvaarden. Indien u de cookies verwijdert, kunnen wij u echter niet dezelfde gebruikerservaring garanderen.

Hoe kunt u de instellingen wijzigen en cookies verwijderen?
Via de instellingen van uw browser kunt u de cookies eventueel weigeren volgens de procedure beschreven in het tabblad 'Internetopties' van uw browser.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat bepaalde functies van de website werken, om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om beter in te spelen op uw behoeften op basis van uw surfgedrag. Door te klikken op de knop "Ik ga akkoord" of door verder te surfen op de website, aanvaardt u het gebruik van cookies. Kom meer te weten