LinkedIn Twitter FB Instagram

Algemene en juridische informatie

Bijgewerkt op 30 oktober 2020

afdruk

bedrijf:

De website www.bird-office.com wordt beheerd door het bedrijf BIRD OFFICE - société par actions simplifiée met kapitaal van 24.219,00 euro ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés van PARIJS onder het nummer 799 306 253 en met maatschappelijke zetel in de 76/78 avenue des Champs Elysées, op Patchwork, in PARIJS (75008).

Contactgegevens: +33 1 86 76 10 87
Btw-nummer: FR 07 799306253
Publicatiedirecteur: De heer Arnaud Katz

accommodatie:

Microsoft France
30 quai du président Roosevelt
92130 Issy Les Moulineaux
France

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

verantwoordelijkheden :

De aansprakelijkheid van de Bird Office bedrijf kan niet direct of indirect worden vastgehouden in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook:
- In het geval van de website stilgelegd voor onderhoud of door het gedrag van de leden van de website;
- Bij ontoegankelijkheid en / of bij onmogelijkheid de website door elk lid van de website;
- In geval van schade aan de apparatuur, verlies van gegevens, van welke vorm dan ook, terwijl deze is aangesloten op de website;

Bird Office bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computer apparatuur worden gehouden als gevolg van de verspreiding van een virus of andere infectie van de computer.

Als lid van de website, is het uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door virussen circuleren op internet nemen.

In geen geval de Bird Office onderneming, haar werknemers, haar agenten, leveranciers of derden op de website vermeld, zijn aansprakelijk voor claims met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid, strafrechtelijke verantwoordelijkheid of andere claims, voor alle directe of indirecte schade, incidenten en accessoires van welke natuur of voor enige schade, in het bijzonder van financiële of commerciële aard, als gevolg van het gebruik van haar website of verkregen van haar website.

De inhoud van de site - Intellectuele eigendom:

Alle informatie op de website, dat is om alle lijnen van de codering, de algemene structuur, de graphics en alle uitgezonden inhoud (foto's, foto's, teksten etc.) worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving te zeggen.

Zo hebben de leden ten strengste verboden te reproduceren, uit te zenden of de overdracht van de gegevens, de inhoud en / of informatie van de website waarnaar ze kunnen de toegang met alle middelen te hebben, om het voordeel van een derde partij op enigerlei wijze, gratis of onderworpen aan betaling, ongeacht hun relatie met de derde partij.

Elke voorstelling, reproductie, ofwel gedeeltelijk of volledig van de website en de inhoud daarvan, ongeacht de werkwijze, in welke hoedanigheid dan ook door een lidstaat daarom is verboden en illegale handelingen kunnen vormen, kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen die betrokken waren betrokken.

Afgezien van het gebruiksrecht als vastgelegd voor het gebruik van de dienst, alle beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van de intellectuele eigendom code en internationale wetten toe te passen.

Op elk moment en in ieder geval, niemand kan een hyperlink naar de website http://www.bird-office.com of voor één van haar sub¬sites, gelinkte websites, of voor één van de componenten te maken zonder eerst te vragen de machtiging aan de beheerder. Eventuele schade die de website http://www.bird-office.com, zijn sub¬sites, gekoppelde websites, de redacteur en / of gastheer geleden als gevolg van de oprichting van een dergelijk verband buiten de hierboven genoemde voorwaarden kan leiden tot vervolging en schadeclaims.

De reproductie van enig deel van de website of de presentatie op de websites van elementen van de website 'Framing', 'in line linking' of verwante wordt verboden. De verkregen in overeenstemming met de vergunningsvoorwaarden hierboven uiteengezet om een hyperlink niet mogelijk vast te stellen op welke manier, om te suggereren het verzenden van een pre¬written bericht naar een e-mailadres dat is gekoppeld aan de website of het opzetten van een systeem voor het verzenden van grote hoeveelheden berichten ongeacht de aard.

Computer Protection Act:

De informatie die op de website wordt gevraagd, is nodig om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, en te bepalen welke zaal uw bedrijf nodig heeft of om u te helpen uw zaal te huren. Die informatie is uitsluitend bestemd voor het bedrijf Bird Office, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Wij kunnen u onze diensten helaas niet aanbieden als u niet alle velden invult die nodig zijn om ons te contacteren en de gezochte of voorgestelde zaal te omschrijven. Overeenkomstig ons algemene beleid inzake persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang waarmee u op elk moment toegang kunt krijgen tot de aard van de gegevens die u betreffen, kunt vragen om ze te wijzigen of te verwijderen. Dat recht kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen naar support@bird-office.com of via het contactformulier van de Data Protection Officer van Bird Office dat u kunt downloaden via de website www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien u ons een vraag stelt, aanvaardt u dat wij uw gegevens bewaren om u te kunnen antwoorden of u te informeren over onze nieuwigheden. U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze newsletters of vragen om onze nieuwigheden niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar support@bird-office.com.

Algemene voorwaarden

preambule

Het gebruik van de dienst Vogelbureau, het verkrijgen van het statuut van Lid (zie artikel 4 van het ABV) en het reserveren van een werkruimte impliceert in elk geval de aanvaarding zonder voorbehoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke vermeldingen.

BIRD Office kan te allen tijde zijn algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De leden zijn dus verantwoordelijk voor een regelmatige controle van deze algemene verkoopsvoorwaarden en moeten het gebruik van onze diensten onderbreken in geval van onenigheid met hen.

Wijzigingen hebben geen invloed op reeds aanvaarde of uitgevoerde orders.

Artikel 1: Persoonlijke gegevens

In het kader van zijn activiteiten verzamelt BIRD OFFICE persoonlijke gegevens.

BIRD OFFICE verzamelt de volledige namen, e-mails van haar klanten en leveranciers, of van personen die haar via haar website of op een andere manier hebben gecontacteerd. Het verzamelt ook de contactgegevens van de personen die een reserveringsaanvraag indienen, evenals de datum en locatie van de gereserveerde zaal en het aantal personen dat de vergadering kan bijwonen.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de levering van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde Diensten.

Indien nodig kan BIRD OFFICE ook, op ad hoc basis en na de gebruiker te hebben ingelicht, telefoongesprekken opnemen om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat de verstrekte antwoorden beantwoorden aan een correcte behandeling van de specifieke vragen van zijn klanten.

Gespreksopnamen worden maximaal 12 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van opname.

Met uitzondering van de registratiegegevens worden de gegevens bewaard zolang de klant niet om de verwijdering van zijn gegevens per e-mail naar support@bird-office.com vraagt.

De gegevens worden dan gearchiveerd en kunnen enkel in het kader van een geschil, gedurende de wettelijke verjaringstermijn, worden teruggestuurd.

Iedere betrokkene heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering en, in voorkomend geval, overdracht van de hem betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978 in de op de datum van inwerkingtreding van deze wet van kracht zijnde versie, en overeenkomstig de communautaire wetgeving.

In geval van moeilijkheden in verband met het beheer van persoonsgegevens heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In geval van moeilijkheden in verband met het beheer van persoonsgegevens heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering zoals voorzien in de vorige paragraaf, wordt uitgeoefend door contact op te nemen met de klantendienst op het volgende e-mailadres: support@bird-office.com of via het contactformulier van de functionaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Vogelbescherming dat kan worden gedownload van de website www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien de betrokkene inhoud heeft gedeeld met een sociaal netwerk, applicatie of website van derden, is BIRD OFFICE niet langer verantwoordelijk voor de handhaving van het recht op verwijdering van deze sites. De betrokkene zal contact moeten opnemen met de redactie van de applicaties waarmee hij of zij de inhoud heeft gedeeld om zijn of haar recht op het wissen van de inhoud uit te oefenen.

Cookies kunnen automatisch worden geïnstalleerd op de browsersoftware wanneer u de Site bezoekt. Een cookie is een element dat het niet mogelijk maakt om de bezoeker te identificeren op naam, maar dat gebruikt wordt om informatie met betrekking tot zijn of haar browsen vast te leggen. De browserinstellingen kunnen u toestaan om cookies te weigeren zoals beschreven in de "Internetoptie" of "Instellingen" tabblad van de browser.

Artikel 2: Identiteit

Bird-office.com is een dienst van de firma BIRD OFFICE, 76/78, avenue des Champs Elysées, op Patchwork, in PARIS (75008), R.C.S. PARIS 799 306 253, BTW-nummer: FR07 799 306 253.

Artikel 3: Beschrijving van de dienst van het Vogelbureau

BIRD OFFICE treedt op als intermediair tussen de partnerleden die werkplekken (opleidings-, conferentie- en/of vergaderruimten) ter beschikking stellen en de gebruikersleden die op zoek zijn naar werkplekken die beschikbaar zijn voor hun professionele activiteiten.

BIRD OFFICE is tevens een tussenpersoon voor het verlenen van cateringdiensten (ontbijt, lunches, pauzes en/of cocktails) en voor het verlenen van nevenactiviteiten (zoals logies of teambuildingactiviteiten) tussen het Gebruikerslid en het Partnerlid.

BIRD OFFICE treedt op als leverancier van cateringdiensten voor een Gebruiker die dergelijke diensten wenst te leveren tijdens de uitvoering van de dienst.

BIRD OFFICE maakt gebruik van een externe dienstverlener om deze diensten te verlenen.

Artikel 4: Lid worden van de Dienst Vogelbescherming

Het aanmaken van een persoonlijke account is niet verplicht om op de website van het BIRD Office te kunnen surfen.

Een account aanmaken is echter noodzakelijk om een werkruimte te kunnen boeken of ter beschikking te stellen.

Artikel 4, lid 1: Algemene procedure voor het lidmaatschap van het Vogelbureau
Elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit (vennootschap of eenmanszaak) en elke vereniging die handelt in het kader van zijn verenigingsactiviteit, kan lid worden van de dienst van het Bird Office. De registratie gebeurt via de website van het BIRD Office op het volgende adres: https://www.bird-office.com/

Elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst van het BIRD Office zal worden beschouwd als handelend in het kader van een beroepsactiviteit.

Artikel 4.2: Gebruiker Lid van de vereniging
De leden die gebruik maken van de dienst van het BIRD Offices om werkplekken van een partnerlid te reserveren, worden "Gebruikersleden" genoemd.

De volgende elementen zijn ook verplicht om Gebruikerslid te worden:
- Naam van de onderneming
- Postadres van de statutaire zetel van deze laatste
- SIREN-nummer of intracommunautair BTW-nummer

Artikel 4.3: Uitschrijving
Een lid kan het BIRD-kantoor verzoeken zijn rekening af te sluiten door een e-mail te sturen naar support@bird-office.com Zijn verzoek zal binnen 48 uur in behandeling worden genomen.

De BIRD Office kan de dienst ook te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien het Lid de essentiële voorwaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet naleeft.

Elke opzegging door het Gebruikerslid leidt tot annulering van de lopende reserveringen. Indien nodig is artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5: Reservering van een werkruimte

BIRD OFFICE treedt op als tussenpersoon tussen een Gebruikers- en een Partnerlid.

BIRD OFFICE is de agent van het partnerlid voor de uitgave van de facturen. In die zin is BIRD OFFICE bevoegd om de facturen van de Gebruikers- en Partnerleden aan te passen en uit te reiken.

Alle facturen zijn toegankelijk in de klantenzone van de leden.

De reservering wordt gemaakt door de aanvaarding door een Partnerlid van het aanbod om een werkruimte en aanverwante diensten aan te bieden.

Aanvaarding van het aanbod houdt het sluiten van een tijdelijke detacheringsovereenkomst in die als bijlage bij de offerte of factuur is gevoegd. Het partnerlid kan er echter voor kiezen om de gemaakte reserveringen te bevestigen, waardoor de totstandkoming van de overeenkomst wordt uitgesteld tot de datum van de bevestiging van de reservering.

Mededelingen die op de site worden achtergelaten door Gebruikersleden na een dienst, mogen niet in strijd zijn met de openbare zeden en de openbare orde, noch een bedreiging vormen voor de rechten van een derde partij. Zij mogen evenmin de persoonsgegevens van een natuurlijke of rechtspersoon vermelden.

BIRD OFFICE controleert de ingediende adviezen voordat ze online worden gezet. Bijgevolg behoudt BIRD OFFICE zich het recht voor om een kennisgeving te wijzigen om zich ervan te vergewissen dat deze in overeenstemming is met de hierboven vermelde aanwijzingen.

Artikel 6: De prijs van de diensten

De prijs wordt vrijelijk vastgesteld door het partnerlid en wordt uitgedrukt in een vast bedrag per uur, halve dag of dag en/of per persoon of per producteenheid; het partnerlid kan besluiten een minimumaantal uren vast te stellen om een reservering en/of een minimumbestelprijs mogelijk te maken.

Bij levering van diensten kunnen specifieke kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6.1: Betalingsvoorwaarden
Betaling zal worden gedaan door middel van een creditcard, een bankafschrijving, een cheque of een overschrijving.

Artikel 6.2: Betalingstermijnen
Artikel 6.2.1: Betalingstermijnen bij reservering van werkruimte
Betaling dient te geschieden na aanvaarding van de reservering door het partnerlid.

Voor betalingen die minder dan 15 dagen voor de datum van uitvoering van de dienst worden gedaan, wordt het volledige bedrag in mindering gebracht, ongeacht de wijze van betaling.

Voor betalingen minder dan 15 dagen voor de datum van uitvoering van de dienst, worden enkel betalingen per kredietkaart aanvaard.

Voor betalingen meer dan 15 dagen voor de datum van uitvoering van de dienst:
- In geval van betaling per kredietkaart zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht voor bedragen onder de 1200 EUR inclusief BTW. Voor bedragen van meer dan 1200 EUR inclusief BTW wordt onmiddellijk na aanvaarding van de boeking door het Partnerlid een voorschot ingehouden, het saldo dient uiterlijk 15 kalenderdagen voor de eerste dag van het evenement te zijn ontvangen.
- In geval van betaling per bankoverschrijving zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht voor bedragen van minder dan 2000 EUR inclusief BTW. Voor bedragen van meer dan 2000 EUR inclusief BTW moet onmiddellijk na aanvaarding van de boeking door het partnerlid een aanbetaling worden overgemaakt, het saldo moet worden betaald binnen een termijn van maximaal 10 dagen voor de eerste dag van de dienst. Zonder ontvangst van de aanbetaling binnen 4 dagen na de boekingsdatum, is een automatische annulering van kracht. BIRD OFFICE behoudt zich ook het recht voor om reserveringen te annuleren zonder het volledige verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te ontvangen. Indien nodig worden annuleringskosten in rekening gebracht, zoals vermeld in artikel 10 van de AV.
- In geval van automatische incasso zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht voor bedragen van minder dan 5000 EUR inclusief BTW. Voor bedragen van meer dan 5000 EUR inclusief BTW wordt onmiddellijk na aanvaarding van de reservering een voorschot ingehouden, het saldo zal 15 dagen voor de eerste dag van de dienst worden ingehouden.

Het bedrag van de aanbetaling wordt meegedeeld op het moment van de reservering, vóór de bevestiging van de bestelling.

De klant moet alle nodige informatie verstrekken met betrekking tot de betaling van de diensten. Indien de betaling afhankelijk is van de toevoeging van een ordernummer op de factuur, dient de klant ons onverwijld op de hoogte te stellen van dit ordernummer en eventuele wijzigingen in de bestellingen.

Er zij op gewezen dat het BIRD-bureau geen facturen op papier verstuurt. Elk verzoek om een papieren factuur te sturen zal 25€ HT per zending worden gefactureerd.

Artikel 6.2.2.2.2: Betalingstermijnen in geval van reservering van cateringdiensten van het Partnerpartnerlid.
De betalingen moeten uiterlijk 96 uur voor de levering van de dienst worden verricht (4 dagen inbegrepen).

Artikel 6.2.3: Betalingstermijnen bij boeking van cateringdiensten van een externe dienstverlener
De betalingen moeten uiterlijk 96 uur voor de levering van de dienst worden verricht (4 dagen inbegrepen).

Artikel 7: Te late betaling

In geval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling die toe te schrijven is aan het Gebruikerslid, is het Gebruikerslid aan de Maatschappij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan driemaal de wettelijke interestvoet bepaald door de Europese Centrale Bank (Art. L441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel).

De gebruikte wettelijke rentevoet is die welke van kracht is op de dag dat de dienst wordt verleend. Deze boete wordt berekend over het bedrag, alle belastingen inbegrepen, van het resterende verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Een forfaitaire vergoeding van veertig (40) euro voor invorderingskosten is eveneens verschuldigd in geval van vertraging.

Niet-naleving van deze betalingstermijn leidt tot een administratieve boete van maximaal twee miljoen euro voor het gebruikerslid.

Artikel 8: Beslissingsclausule

BIRD OFFICE behoudt zich het recht voor om elke reservering van een werkruimte te annuleren indien de betaling niet binnen de gestelde termijn gebeurt.

Gebruikersleden kunnen in geen geval profiteren van de uitvoering van de dienst, tenzij volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden staan vermeld op de kamerpagina van de website. Bijzondere voorwaarden van de partner kunnen artikel 9.1 en 9.2 van de algemene verkoopvoorwaarden van Bird Office aanvullen of vervangen in het geval van maatwerk.

De datum van verzending van het annuleringsverzoek per e-mail is het bewijs.

Artikel 9.1: Voorwaarden voor het annuleren van reserveringen van werkruimte
De annuleringsregels zijn strikt: terugbetaling tot 240 uur (10 dagen) voor aanvang van de dienstverlening (exclusief vergoeding voor bank- en administratiekosten van 20% van het bedrag exclusief belastingen van de dienst en 20 euro exclusief minimumbelasting).

Annuleren kan door een e-mail te sturen naar support@bird-office.com.

Een annulering wordt per omgaande bevestigd per e-mail van Bird Office.

Artikel 9.2: Voorwaarden voor annulering van de door de Partner Member verleende cateringdiensten
Elke annulering kan effectief zijn en kan aanleiding geven tot terugbetaling indien de annulering meer dan 96 uur (4 dagen inbegrepen) voor de levering van de dienst werd gedaan.

Artikel 9.3: Annuleringsvoorwaarden voor cateringdiensten verleend door een externe dienstverlener
Elke annulering kan van kracht zijn en worden terugbetaald indien deze niet later dan 96 uur (4 dagen inbegrepen) voor de levering van de dienst is voltooid.

Artikel 10: Voorwaarden voor wijziging

De in artikel 10 bedoelde wijzigingsvoorwaarden kunnen per partnerkamer verschillen. Deze staan vermeld op de kamerfiche van de website.

De datum van verzending van de wijzigingsaanvraag per e-mail is geldig.

Artikel 10.1: Voorwaarden voor het wijzigen van de reservering van werkplekken en catering door de Partner Member
Elke wijziging in de reservering van werkplekken kan effectief zijn en kan worden terugbetaald indien zij niet later dan 240 uur (10 dagen) voor de start van de dienst wordt doorgevoerd. Deze periode wordt verlengd tot 4 dagen voor aanpassingen aan de catering, met uitzondering van de verstrekking van een studiedag (vaste prijs per persoon per dag).

Het moet worden geschreven per e-mail naar support@bird-office.com en wordt per omgaande bevestigd per e-mail van Bird Office.

De Klant heeft de mogelijkheid om het aantal deelnemers dat bij de oorspronkelijke reservering is opgegeven, kosteloos te wijzigen, zowel naar boven als naar beneden, binnen de grenzen van het minimumaantal deelnemers dat door de plaats is voorzien en binnen de grenzen van zijn opvangcapaciteit.

Indien het aantal deelnemers hoger of lager is dan aanvankelijk gepland, kan de klant na zijn akkoord nog een reserveringsruimte worden toegewezen om redenen die inherent zijn aan het beheer van de vestiging van het partnerlid (bijvoorbeeld onvoldoende ruimte in de ruimte om de extra deelnemers te huisvesten).

Deze wijziging geeft de houder geen recht op enige vergoeding.

Uitstel van de datum van het evenement kan niet worden beschouwd als een gratis wijziging van de reservering in het geval dat de nieuwe gewenste datum meer dan 90 dagen na de oorspronkelijke datum ligt. De annuleringsregels van artikel 9 zijn in dit geval van toepassing.

Artikel 10.2: Voorwaarden voor wijziging van de cateringdiensten van een externe dienstverlener
Elke wijziging kan effectief zijn en worden terugbetaald indien deze niet later dan 96 uur (4 dagen inbegrepen) voor de levering van de dienst is uitgevoerd.

Artikel 10.3: Wijzigingen ter plaatse aangebracht op de dag van het evenement
Het gebruikerslid wordt uitgenodigd om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de reservering die ter plaatse zijn aangebracht (zoals extra verbruik of overwerk) door ons een e-mail te sturen naar support@bird-office.com

Het Partnerlid heeft ook de mogelijkheid om ons te informeren over een aanvullende factuur die BIRD OFFICE aan het Gebruikerslid zal factureren na validatie door dit laatste. Zonder enige terugzending door het Gebruikerslid binnen acht dagen zal de aanvullende factuur echter stilzwijgend worden aanvaard.

Artikel 11: Opening van een geschil door de opdrachtgever

De klant heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na het einde van de dienst. Deze klacht moet vergezeld gaan van bewijsmateriaal zoals foto's of e-mailuitwisselingen en moet worden geopend door een e-mail te sturen naar support@bird-office.com

Artikel 12: Overmacht

BIRD OFFICE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van één van haar verplichtingen beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht. Met overmacht bedoelen we elke buitenlandse oorzaak van onweerstaanbare en onvoorspelbare aard.

Stakingen, uitsluitingen, branden, overstromingen, rellen, oorlogen, brandstof-, energie- en materiaaltekorten worden als overmacht beschouwd, ook al zijn ze slechts gedeeltelijk en wat de oorzaak ook is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De leden worden op de hoogte gebracht van de bemiddelende rol van BIRD OFFICE die de Gebruikers- en Partnerleden met elkaar verbindt.

BIRD OFFICE kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de werkruimte die rechtstreeks door de Partner-leden wordt aangeboden. Het Partnerlid is als enige verantwoordelijk voor de informatie die aan BIRD OFFICE wordt verstrekt met betrekking tot de beschrijving van de door hem aangeboden werkruimte.

De leden zijn als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van hun persoonlijke interface. Bird Office kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de diefstal van identificatoren en wachtwoorden, noch voor het hacken ervan.

De leden verbinden zich ertoe hun gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan derden mee te delen en maatregelen te nemen om diefstal, verlies of hacking te voorkomen.

Als een activiteit op hun persoonlijke rekening verdacht lijkt, moeten de leden Bird Office zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hun uiterste best doen om dergelijke ongeoorloofde activiteiten te stoppen.

Artikel 14: Verzekering

Partnerleden moeten, in overeenstemming met de geldende regelgeving, hun eigendommen verplicht verzekeren en/of laten verzekeren en de dekking van de werkruimteverzekering in de tijdelijke voorziening in stand houden.

Bovendien biedt BIRD OFFICE in samenwerking met AXA een verzekering aan, die automatisch alle gebruikers van de dienst dekt.

Artikel 15: Intellectuele eigendom van de leden

De Partnerleden erkennen dat zij de exploitatierechten bezitten die nodig zijn om alle inhoud die online wordt geplaatst, te publiceren.

De Partnerleden blijven de enige eigenaar van de rechten die verbonden zijn aan de inhoud die zij willen publiceren en distribueren op de site. https://www.bird-office.com/, d.w.z. werken van de geest in het algemeen, zoals muziekwerken, films, video's, beelden, foto's of teksten.

De publicatie van de corresponderende bestanden impliceert een niet-exclusieve licentie die aan BIRD OFFICE wordt verleend om de site te gebruiken, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te communiceren met het publiek vanaf de site. https://www.bird-office.com/ of van de site van een bekend of toekomstig elektronisch communicatienetwerk (internet, 2G, 3G, 3G, 3G, 4G, TV ADSL, enz.).), de overeenkomstige inhoud te verspreiden en zelfs te wijzigen om, in het laatste geval, te voldoen aan de technische behoeften en beperkingen die verband houden met de dienst van Bird Office zelf, met name wat betreft het uitvoeren van digitale compressie van video- en muziekbestanden of het formatteren van dergelijke inhoud, en dat deze licentie zich beperkt tot het gebruik dat noodzakelijk is voor de diensten van Bird Office, zolang dergelijke inhoud beschikbaar is en de gebruiker buiten de site naar eigen goeddunken kan beslissen. https://www.bird-office.com/, tenzij deze laatste daar vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

In het kader van de aan hem verleende licentie kan BIRD OFFICE, ter bevordering van het leggen van contacten tussen het Partnerlid en het Gebruikerslid, de door dit laatste gepubliceerde inhoud geheel of gedeeltelijk vrijelijk gebruiken, vertegenwoordigen, verspreiden en reproduceren.

Artikel 16 : Persoonlijke gegevens

BIRD OFFICE behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens van de Leden te verzamelen die nodig zijn voor het beheer van hun bestelling en voor het opstellen van facturen.

De contactgegevens van de Gebruikersleden worden aan de Partnerleden doorgegeven in geval van een gevalideerde en effectieve reservering, en vice versa, met het oog op de uitvoering van de diensten.

Article 17 : Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering; en elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen het BIRD Office en een van zijn leden moet volgens het decreet van 11 maart 2015 (decreet nr. 2015-282 van 11 maart 2015 betreffende de vereenvoudiging van de burgerlijke rechtsvordering, de elektronische communicatie en de minnelijke schikking van geschillen) in der minne worden geschikt vooraleer het wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, de Rechtbank van Koophandel van Parijs.


Vertrouwelijkheidscharter

In het kader van zijn activiteit, verzamelt BIRD OFFICE persoonsgegevens.

De gegevens worden door Bird Office verzameld, opgeslagen en bewaard overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BIRD OFFICE verzamelt de namen, voornamen, e-mailadressen van de vertegenwoordigers van zijn klanten en leveranciers of van personen die BIRD OFFICE hebben gecontacteerd via zijn website of via elk ander kanaal. BIRD OFFICE verzamelt ook de gegevens van de personen die een boekingsaanvraag indienen, alsook de datum en de plaats van de geboekte zaal en het aantal personen dat aan de vergadering zou kunnen deelnemen.

De verwerking van die gegevens is noodzakelijk om de diensten vermeld in de Algemene Voorwaarden te kunnen leveren.

In voorkomend geval kan BIRD OFFICE ook voor specifieke doeleinden en na dit aan de gebruiker te hebben gemeld, telefoongesprekken opnemen om de kwaliteit van de voorgestelde diensten te verbeteren en zich ervan te vergewissen dat de gegeven antwoorden voldoen aan de specifieke verwachtingen van de klanten.

Bird Office treedt eveneens op als verwerker volgens artikel 4 van de Europese Verordening Gegevensbescherming, wanneer het gaat om de verzameling van gegevens betreffende de werknemers van zijn klanten.

De klant blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn werknemers, alsook voor de verwerkingen die worden uitgevoerd voor statistische doeleinden die toegankelijk zijn via de portaalsite die door Bird Office wordt beheerd.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de levering van de door Bird Office aangeboden diensten.

De gegevens worden vervolgens gearchiveerd en kunnen enkel opnieuw worden opgeroepen in het kader van een geschil, tijdens de periode tot de wettelijke verjaring.

Iedere betrokken persoon beschikt over een recht op toegang, wijziging, verbetering, verwijdering en, in voorkomend geval, overdracht van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en overeenkomstig de communautaire regelgeving.

Bij moeilijkheden in verband met het beheer van zijn/haar persoonsgegevens, heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij elke andere bevoegde controleautoriteit.

Het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering vermeld in de vorige paragraaf kan worden uitgeoefend bij de klantendienst op volgend adres: support@bird-office.com. Bird Office benoemde bovendien het bedrijf VIRTUAL PRO tot externe Data Protection Officer. Bij eventuele vragen kunt u de website van onze DPO raadplegen: www.virtual-dpo.fr of www.mondelegueauxdonnees.fr.

Indien de aanvraag tot toegang, wijziging, verbetering of verwijdering aan Bird Office wordt gericht in zijn hoedanigheid van verwerker van de gegevens die werden verzameld door een klant van Bird Office, past Bird Office de door de klant voorziene modaliteiten toe, onder voorbehoud dat deze overeenstemmen met de toepasselijke wetgeving en hun voorafgaande melding.

Bij moeilijkheden in verband met het beheer van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij elke andere bevoegde controleautoriteit.

Cookies
Wanneer u op onze website surft, kunnen er automatisch cookies worden geïnstalleerd op uw navigatiesoftware of op uw terminal. De cookies identificeren de bezoeker niet maar dienen om informatie over zijn/haar surfgedrag op de website van Bird Office op te slaan.

Welke cookies kunnen worden geïnstalleerd wanneer u onze website bezoekt?
De cookies die kunnen worden geïnstalleerd op uw browser wanneer u de website van Bird Office bezoekt, dienen voornamelijk om het bereik te meten, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en het surfgedrag van de bezoekers te bepalen.

Hoe lang blijven cookies bewaard?
Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser op het ogenblik dat u een website bezoekt. Zodra u de website verlaat, worden de sessiecookies verwijderd.

De bestanden van permanente cookies blijven in de submap van uw browser staan en worden opnieuw geactiveerd zodra u de website raadpleegt die deze specifieke cookies heeft aangemaakt. Permanente cookies blijven in de submap van de browser staan voor de periode die werd bepaald in het cookiebestand.

Doorgaans bedraagt de geldigheidsduur van een cookie maximaal 13 maanden.

Kan ik de opslag van cookies op mijn computer weigeren?
U bent niet verplicht om de opslag van cookies op uw terminal te aanvaarden. Indien u de cookies verwijdert, kunnen wij u echter niet dezelfde gebruikerservaring garanderen.

Hoe kunt u de instellingen wijzigen en cookies verwijderen?
Via de instellingen van uw browser kunt u de cookies eventueel weigeren volgens de procedure beschreven in het tabblad 'Internetopties' van uw browser.

We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren, onze site te verbeteren en uw browse-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van onze site of door te klikken op de knop "Ik accepteer", accepteert u ons cookiebeleid. Lees er meer over.